Restrukturyzacja i upadłość - Restrukturyzacja i upadłość

Wszechstronna pomoc oraz reprezentowanie Klientów - będących zarówno Wierzycielami jak i Dłużnikami - w postępowaniu restrukturyzacyjnym, restrukturyzacji pozasądowej oraz postępowaniu upadłościowym, w tym tzw. upadłości konsumenckiej (uwzględniającej zmiany obowiązujące w przepisach prawa upadłościowego od dnia 24 marca 2020r.), w szczególności:
 
 • bieżąca pomoc prawna w zakresie decyzji i strategii co do działań podejmowanych w trakcie pandemii COVID-19 w związku z ryzykiem niewypłacalności,
 • bieżąca pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, w tym prowadzenie video konsultacji/porad prawnych,
 • pomoc prawna, w tym prowadzenie video szkoleń i video konsultacji/porad prawnych, dla osób zarządzających z zakresu praw, obowiązków i ochrony przed odpowiedzialnością osobistą za długi spółki,
 • pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji pozasądowej (operacyjnej), obejmującej w szczególności wsparcie prawne w ułożeniu relacji z kontrahentami (wierzycielami/dłużnikami) na czas pandemii COVID-19 i w okresie bezpośrednio po ustaniu pandemii w celu rozwiązania problemów związanych z zatorami płatniczym, ustalenia warunków restrukturyzacji wierzytelności, w tym prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji i korespondencji w szczególności z bankami, instytucjami finansującymi, Urzędami Skarbowymi, ZUS, wierzycielami, dłużnikami; przygotowywanie porozumień,
 • pomoc prawna w zakresie podjęcia decyzji co do prowadzenia restrukturyzacji pozasądowej (operacyjnej), bądź złożenia wniosku restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • analiza prawna poprzedzająca otwarcie restrukturyzacji,
 • weryfikacja przesłanek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, uwzględniającego aktualną sytuację dłużnika,
 • przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych, tj. wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wniosku o zatwierdzenie układu; współpraca z Klientem w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji i opracowywania danych niezbędnych do otwarcia restrukturyzacji,
 • weryfikacja przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • przygotowywanie w imieniu Wierzycieli i Dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym współpraca z Klientem w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości,
 • ochrona dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela,
 • pomoc w realizacji uprawnień wierzyciela w ramach poszczególnych form prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego), w tym pomoc w zakresie właściwego wykonywania i wypowiadania zawartych z dłużnikiem umów oraz realizacji zabezpieczeń osobistych oraz rzeczowych wierzytelności,
 • opiniowanie zagadnień wskazanych przez wierzyciela i bieżące merytoryczne wsparcie w toku prowadzonych z udziałem wierzyciela postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • opiniowanie i weryfikacja składanych w toku postępowań propozycji układowych, udział w negocjacjach dotyczących propozycji układowych, opiniowanie i pomoc w przygotowaniu propozycji układowych przez wierzyciela,
 • opiniowanie i weryfikacja składanych planów restrukturyzacyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • prowadzenie negocjacji i doradztwo prawne w relacjach z potencjalnymi nabywcami wierzytelności lub przedsiębiorstwa dłużnika,
 • reprezentowanie wierzyciela na zgromadzeniach wierzycieli, weryfikacja i zaskarżanie postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, współpraca z wierzycielem w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji i opracowywania danych niezbędnych do zgłoszenia wierzytelności, weryfikacja możliwości skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności,
 • monitorowanie procesu i terminu sporządzenia spisów wierzytelności bądź listy wierzytelności, weryfikacja zakresu uznania wierzytelności i ewentualne zaskarżanie spisów bądź list wierzytelności,
 • reprezentowanie wierzyciela na posiedzeniach rady wierzycieli i innych postępowaniach wpadkowych w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • prowadzenie postępowań o wyłączenie z masy upadłości przedmiotów stanowiących własność Klientów oraz przedmiotów zabezpieczenia i udział w fizycznym odbiorze tych składników majątkowych,
 • monitorowanie procedury i terminów sporządzania częściowych i ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, weryfikacja planów podziału funduszów masy upadłości i zakresu zaspokojenia Wierzyciela, ewentualne zaskarżanie planów podziałów,
 • nadzór w imieniu Wierzyciela nad działaniem organów postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego w zakresie wyceny, likwidacji majątku upadłego, zasad określania i wysokości kosztów postępowania upadłościowego w tym wynagrodzenia syndyków, zarządców i nadzorców,
 • nadzór w imieniu wierzyciela nad działaniem organów postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego w zakresie wykorzystywania przez te organy instrumentów prawnych mających na celu skuteczne zakwestionowanie tych czynności prawnych podjętych przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości, które celem bądź skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności majątkowej i karnej związanej z niezgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, jak również dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenie postępowań sądowych z udziałem i przeciwko organom postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Aktualności

Umów wirtualną wizytę !