Polityka prywatności

Priorytetem Gardocki i Partnerzy jest ochrona Twojej prywatności. W niniejszej polityce prywatności opisujemy sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także przedstawiamy Twoje prawa oraz możliwości dokonywania przez Ciebie kontroli w związku z posiadanymi przez nas danymi.

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 178759, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy, NIP 525-22-82-070, REGON: 01560109600000

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować adres e-mail administrator@gardocki.pl

 

Jakie dane gromadzimy?

W zależności od okoliczności gromadzimy następujące dane osobowe:

 1. Dane kontaktowe: imię, nazwisko, stanowisko, funkcja, nazwa spółki lub organizacji, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, i jeżeli ma zastosowanie numer umowy,
 2. Informacje biznesowe – Twoje dane dotyczące spraw, co do których otrzymamy od Ciebie informację lub w które jesteś zaangażowany
 3. Informacje ze źródeł publicznych: np. KRS, CEiDG, LinkedIn i tym podobne profesjonalne sieci społecznościowe, przewodniki lub publikacje internetowe;
 4. Informacje dotyczące dochodzeń lub postępowań: tam, gdzie jest to niezbędne, w celu przeprowadzenia dochodzenia lub postępowania;
 5. Subskrypcje/preferencje: przy zapisywaniu się na listę odbiorców różnego rodzaju komunikatów prawnych, informacji lub newsletterów w celu określenia, jakiego rodzaju informacje Ciebie interesują;
 6. Dane dotyczące dostawców: dane kontaktowe i inne informacje dotyczące Ciebie lub Twojej spółki czy też organizacji świadczącej usługi na rzecz Gardocki i Partnerzy
 7. Media społecznościowe: posty, like i inne interakcje dotyczące naszej obecności w mediach społecznościowych
 8. Informacje techniczne: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny i naszych usług technologicznych –  rodzaj i wersja przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Safari itp.), ustawienia strefy czasowej, wtyczka przeglądarki – w rodzajach i wersjach, używany system operacyjny (np. Windows , MacOS, Linux itp.), rodzaj urządzenia, model sprzęt,, unikalne identyfikatory i informacje dotyczące sieci mobilnych;
 9. Dane dostępne online: kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny oraz naszych usług technologicznych – informacje dotyczące odwiedzanej witryny, w tym adresu URL, ścieżki odwiedzin naszej strony internetowej (łącznie z datą i godziną), informacje o sieci użytkownika, takie jak dane o urządzeniach, węzły, konfiguracje, prędkość połączenia oraz wydajności aplikacji sieciowych; odwiedzane lub wyszukiwane strony, czasy reakcji, błędy pobierania, długość wizyt i informacje dotyczące interakcji (takich jak przewijanie, kliknięcia, przesuwanie kursorem myszy) oraz informacje o tym, czy linki lub wiadomości e-mail zostały otworzone przez użytkownika;
 10. Dane dotyczące rejestru karnego: o ile jest to właściwe i zgodne z przepisami prawa krajowego, takie jak informacje dotyczące popełnionych przestępstw. Przetwarzanie tego typu danych następuje wyłącznie gdy jest to niezbędne dla celów rozpatrywania roszczeń prawnych (np. postępowań przed organami ścigania i postępowań sądowych)
 11. Inne informacje podane przez Ciebie w komunikacji z nami.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 RODO i/lub przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w tym z poszanowaniem tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego.

W zależności od celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane, podstawą działania Administratora jest:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w przypadku marketingu bezpośredniego
 2. wykonanie umowy zawartej z Administratorem lub podjęcie przez Administratora działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy – w tym przekazanie danych osobowych podczas rozmów telefonicznych bądź przesłanych pocztą elektroniczną przed dokonaniem  zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. uzyskanie danych osobowych podczas kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. obowiązków podatkowych, rachunkowych, związanych z ustawą o radcach prawnych, prawem o adwokaturze itp.
 5. sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Za prawnie uzasadniony interes uznajemy m.in. świadczenie doradztwa prawnego, zarządzania naszą relacją z klientem lub jego firmą bądź organizacją, rozumieniu i reagowaniu na zapytania i opinie klientów, ulepszaniu naszych usług i rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa naszym systemom i obiektom, zapewnieniu spłaty należności. 

 

Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – na Twoje żądanie dotyczące dostępu do danych, Administrator informuje, czy przetwarza Twoje dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu Danych), a także udziela dostępu do tych Danych.
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w systemach elektronicznych, w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie, warunki legalności przetwarzania i obowiązek podania danych osobowych

Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie udzielana dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Jednakże w pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach podanie danych może być konieczne do realizacji celów przetwarzania np. wykonania usługi, realizacji umowy.

 

Zakres przetwarzanych danych

Aby osiągnąć konkretny cel, dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. udzielenie porady prawnej, wysłanie informacji lub realizacja praw naszych Klientów) musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu („cel przetwarzania danych osobowych”). Zawsze jednak pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia tego celu, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych.

 

Powierzanie przetwarzania danych i ich udostępnianie

Danych osobowe nie udostępniamy innym administratorom danych osobowych w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania podmiotom przetwarzającym lub udostępnienie danych administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania. 

Do kategorii tych podmiotów należą między innymi: podmioty świadczące usługi windykacyjne, usługi informatyczne i obsługę techniczną; podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty; banki, w których posiadamy rachunki; operatorzy pocztowi, firmy kurierskie; firmy przewozowe, biura tłumaczeń, podmioty świadczące dla nas usługi księgowe oraz podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności administratora, jeśli do działania platformy koniecznym jest przekazanie im danych osobowych.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu, lub gdy jest to konieczne dla realizacji Twojego interesu prawnego lub interesu prawnego naszego Klienta. W wyjątkowych przypadkach Twoje dane mogą być przekazane do zagranicznych organów państwowych, celem realizacji praw procesowych strony.

 

Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W przypadku:

 • Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celów przetwarzania. 
 • wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem umowy. 
 • realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa. 
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych. 
 • wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Kancelarię w sposób prawidłowy,
 • celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
 • wysyłki newslettera – do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaniemy wydawać newsletter,
 • w którym zgłosisz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu, wówczas zaprzestaniemy natychmiastowo przetwarzania w tym celu.
 • do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu
 • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Kancelarii. 

 

Prawo do złożenia skargi lub ochrony prawnej przed sądem, w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

 

Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak również nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 

 

Bezpieczeństwo

Będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje informacje w bezpieczny sposób, stosując fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa. Niemniej jednak przekazywanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że będziemy podejmować uzasadnione środki w celu ochrony przekazanych przez Ciebie informacji i danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przekazywanych przez Ciebie informacji, a każdy proces odbywa się na Twoje ryzyko.

 

Marketing bezpośredni – Newsletter

W przypadku zapisania się do newslettera przekazujesz swój adres kancelaria@gardocki.pl za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne ale niezbędne do zapisania się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

Możesz w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania od nas informacji za pośrednictwem marketingu bezpośredniego. W tym celu możesz usunąć zgodę na marketing bezpośredni poprzez kliknięcie w link „wypisz się” znajdujący się na końcu każdej wiadomości marketingowej lub też poprzez kontakt na adres e-mail: administrator@gardocki.pl

 

Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, przekazujesz swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz tytuł i treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczących naszych usług i produktów. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika. Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie i przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

 

Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies które pozwalają zidentyfikować Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zbierają i przechowują informacje o tym, kiedy odwiedziłeś naszą stronę oraz w jaki sposób z niej korzystacie. Informacje te umożliwiają dostarczenie i analizę informacji o użytkownikach i tym samym zapewnienie lepszej obsługi i doświadczenia w trakcie przeglądania strony. Dane osobowe gromadzone przez nas z wykorzystaniem tych technologii będą również używane w celu zarządzania Twoją sesją.

Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich wykorzystania jest dostępne tutaj: 

Czym są pliki cookies ?

Plik cookie to plik złożony z ciągu liter i cyfr, który jest umieszczony w przeglądarce internetowej, na twardym dysku komputera lub urządzenia przenośnego.

Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje plików cookies:

1) sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer). Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na urządzeniu i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki;

2) stałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat preferencji użytkownika, są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego; oraz

3) pliki cookie podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez osoby trzecie, służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji.

 

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1) ściśle niezbędne pliki cookies, czyli pliki cookies umożliwiające korzystanie z witryny internetowej i jej poszczególnych funkcji. Gromadzone informacje dotyczą sposobu korzystania z witryny internetowej.

2) analityczne pliki cookies. Są to pliki cookies zbierające informacje na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny internetowej, np. które strony odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób trafili na naszą witrynę internetową. Informacje zebrane przez tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia komfortu użytkownika naszej witryny internetowej. Niekiedy pliki tego rodzaju są umieszczane przez podmioty zewnętrzne zapewniające ruch w sieci i usługi analityczne. Mykorzystamy z narzędzi Google Analytics.

3) funkcjonalne pliki cookies. Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie dokonanych wyborów, np. wybrany język oraz inne parametrów poszczególnych stron internetowych.

4) reklamowe pliki cookies. Pliki rejestrują wizytę na naszej witrynie internetowej, strony, które zostały odwiedzone. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. 

 

Jak zablokować pliki cookies?

Ustawienia domyślne większości przeglądarek zakładają, że zgoda na pliki cookies została wyrażona. W celu zablokowania lub je usunięcia plików cookies należy zapoznać się z treścią w zakładce pomocy przeglądarce, gdzie zawarte są instrukcje jak blokować lub usuwać pliki cookies. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie znajduje się na stronach internetowych tych podmiotów i ich zasadach polityki dotyczących plików cookies. 

Poniżej znajdują się informacje jak zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Microsoft Windows Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jest dostępne na

stronie www.youronlinechoices.eu lub www.wszystkoociasteczkach.pl