Restrukturyzacja i upadłość - Restrukturyzacja i upadłość

 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków osób fizycznych, przedsiębiorców, organów spółek kapitałowych w obliczu istniejącej bądź grożącej niewypłacalności,
 • doradztwo prawne i finansowe w zakresie restrukturyzacji spółek zagrożonych niewypłacalnością,
 • pomoc w wyborze optymalnej, przewidzianej prawem formy postępowania restrukturyzacyjnego przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej i majątkowej przedsiębiorcy,
 • przygotowanie wniosków restrukturyzacyjnych oraz wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowanie wierzycieli i dłużników w toku postępowań restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • przygotowywanie i opiniowanie planów restrukturyzacyjnych i propozycji układowych,
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami i pozyskiwaniu finansowania dla realizacji planów restrukturyzacyjnych oraz działań zmierzających do odwrócenia skutków ogłoszonej już upadłości,
 • doradztwo i reprezentowanie dłużników i wierzycieli właściwym postępowaniu upadłościowym w tym w szczególności:
  • zgłaszanie wierzytelności, weryfikacja i zaskarżanie listy wierzytelności,
  • nadzór nad działaniem organów postępowania upadłościowego w zakresie wyceny, likwidacji majątku upadłego oraz sporządzania i wykonywania planów podziału,
  • reprezentowanie na zgromadzeniach wierzycieli oraz na posiedzeniach rady wierzycieli
 • prowadzenie postępowania o wyłączenie mienia z masy upadłości.
 • kompleksowa pomoc prawna i reprezentacja dłużników i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego dotyczącego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (tzw. „upadłość konsumencka”)
 • doradztwo prawne i reprezentacja uczestników w toku niestandardowych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (m.in. upadłość spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, spółdzielczych kas oszczędnościowo –kredytowych)

Aktualności