"Niezbędnik" zawierający najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy.

2022-03-07

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA OBYWATELEK I OBYWATELI UKRAINY UCIEKAJĄCYCH PRZED WOJNĄ


Stan prawny na dzień 6 marca 2022 roku

Niniejszy artykuł zawiera zbiór najważniejszych informacji dla Obywatelek i Obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Informacje w nim zawarte dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z: legalizacją wjazdu, najważniejszymi dokumentami, które należy zabrać ze sobą do Polski, przemieszczaniem zwierząt, dostępu do służby zdrowia, adresach rządowych stron internetowych, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dla Obywateli Ukrainy oraz wzory niezbędnych dokumentów ułatwiających pobyt na terenie kraju np. umowa użyczenia lokalu i wzór zgody rodzica na wyjazd dziecka. Ponadto Kancelaria informuje wszystkich obywateli Ukrainy, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wejdzie w życie tzw. Specustawa, która szczegółowo ureguluje kwestie dot. legalizacji pobytu czy pracy na terenie kraju. Do tego czasu zalecamy wstrzymać się od podejmowania działań prawnych regulujących osobistą sytuację w kraju.

Wersja Ukraińska

У цій статті ви знайдете найважливішу інформацію для громадян і громадянок України, які тікають від війни. Інформація в статті стосується перш за все питань з: легалізацією в'їзду, найважливішими документами, які слід взяти з собою до Польщі, перевезення тварин, доступу до медичних послуг, адреси урядових сайтів, де знаходиться найважливіша інформація для українців. А також зразки необхідних документів для перебування на території країни. Наприклад, договір оренди житла і зразок згоди одного з батьків на виїзд дитини. Крім того, Адвокатська контора інформує всіх громадян України, що, ймовірно, в наступному тижні увійде в дію так званий Спецзакон, який врегулює питання легалізації перебування чи роботи на території Польщі. До того часу ми рекомендуємо утриматися від виконання юридичних дій, щодо врегулювання особистої ситуації в Польщі.


Obecnie w Polsce procedowana jest tzw. Specustawa, która prawdopodobnie zacznie obowiązywać w przyszłym tygodniu. Ma ona regulować kwestie takie jak m. in. uproszczony sposób legalizacji pobytu uciekinierów wojennych, wprowadzenie rejestracji przez gminy, zatrudnienie na podstawie powiadomienia w urzędzie pracy, wypłatę dodatkowych świadczeń na utrzymanie, informacje o dostępie do pakietu świadczeń socjalnych i zdrowotnych oraz edukacji.

Nie zalecamy składania jakichkolwiek wniosków (np. o przyznanie statusu uchodźcy) przed wejściem w życie Specustawy, ponieważ procedura legalizacji pobytu zostanie niebawem w znaczny sposób uproszczona.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Polski do Spraw Cudzoziemców (www.ua.gov.pl), wjazd obywatelek i obywateli Ukrainy do Polski jest obecnie możliwy na podstawie:

1. ruchu bezwizowego (na podstawie paszportu biometrycznego) – możliwe jest wtedy przebywanie na terenie kraju przez 90 dni. W przypadku chęci pozostania dłużej koniecznie trzeba zalegalizować swój pobyt w Polsce;
2. wizy krajowej (D), wizy Schengen (C) lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
3. posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu – można wówczas przebywać w kraju przez okres jej ważności;
4. wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym wobec Strażnika Granicznego – zostaje się wówczas skierowanym do jednego z ośrodków recepcyjnych dla osób poszukujących ochrony (będzie się toczyć procedura uchodźcza);
5. decyzji komendanta placówki Straży Granicznej udzielanej podczas przekraczania granicy – można wtedy pozostać legalnie w Polsce przez 15 dni; kolejno trzeba zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie ogólnych przepisów.
Nawet w przypadku braku paszportu biometrycznego możliwy jest wjazd do Polski. Na podstawie decyzji straży Granicznej wydanej na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach można zostać wpuszczonym do Polski na 15 dni.

Przyjeżdżając do Polski należy pamiętać o zabraniu ze sobą najważniejszych dokumentów takich jak zagraniczny paszport, prawo jazdy, świadectwo urodzenia, akty notarialne, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, akty urodzenia dzieci. Jeżeli dana osoba nie posiada żadnego dokumentu podczas przekraczania granicy to powinna złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Dziecko, które chce wjechać do Polski bez swoich rodziców musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dziecka (np., paszport albo świadectwo urodzenia) oraz zgodę rodzica.

Zgoda rodzica musi być potwierdzona notarialnie. W treści dokumentu powinno znajdować się upoważnienie do opieki, a także do uzyskiwania wszelkich dokumentów podróżnych i do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących życia i zdrowia dziecka w okresie wyjazdu. Wzór zgody został umieszczony w załączniku 3.

Od 24 lutego 2022 r. Główny Inspektorat Weterynarii wprowadzi tymczasowe odstępstwa ułatwiające przekraczanie granicy ze zwierzętami domowymi. Opiekunowie zwierząt nie muszą okazywać na granicy kompletu dokumentów weterynaryjnych. W miarę możliwości warto jednak wziąć ze sobą wszelkie dokumenty związane ze zdrowiem zwierzęcia.

Po przekroczeniu granicy, zwierzęta zostaną zbadane pod kątem wścieklizny i zaszczepione na koszt budżetu państwa. Jeżeli zwierzęta nie posiadają czipa, zostaną zaczipowane na koszt państwa.

Celem wjazdu do Polski konieczne jest przejście przez ukraińską kontrolę graniczną na kierunku wyjazdowym, a ukraińskie służby graniczne nie wypuszczaj z kraju mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. Nawet jeśli mężczyzna w tym wieku posiada orzeczenie o niezdolności do służby to może zostać cofnięty z granicy do punktu poborowego celem powtórnej weryfikacji orzeczenia. Nie ma przepisów które uniemożliwiają wpuszczenie do Polski mężczyzn w wieku pomiędzy 18 a 60 rokiem życia.

Pomoc w ramach NFZ uzyskają osoby, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Na przykład osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową są objęte pomocą medyczną finansowaną przez budżet państwa. Chcąc umówić się na wizytę z lekarzem powinny skontaktować się z firmą medyczną Petra Medica: +48 22 112 02 06. Dodatkowo, pomoc medyczną dla obywateli i obywatelek Ukrainy zaoferowała firma LUX MED. W tym celu powstała specjalna, polsko-ukraińska infolinia pod nr tel. +48 22 45 87 007 (czynna codziennie w godzinach 9.00 -17.00) oraz adres mailowy ua.kontakt@luxmed.pl.

Strona internetowa Grupy Granica zawieraj ca informacje o aktualnych inicjatywach na rzecz pomocy osobom uciekającym z Ukrainy: https://ukraina.grupagranica.pl

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską, mogą uzyskać też pomoc, dzwoniąc na numer infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75. Zostaną poinformowani o zakresie przysługującego im wsparcia.

Chcąc zatrzymać się u osoby prywatnej oferującej pomoc warto zawrzeć umowę użyczenia lokalu, która stanowi załącznik nr 2. Zabezpiecza to prawa obu stron.

„załącznik 1 - lista ośrodków recepcyjnych”
„załącznik 2 - wzór umowy użyczenia lokalu”
„załącznik 3 - zgoda na wyjazd dziecka z Ukrainy”.


Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !