Pomoc Ukrainie

2022-04-19

Слідом за допомогою, наданою громадянам України, ми повідомляємо, що тепер, щоб отримати номер PESEL (соціального забезпечення), більше не потрібно перетинати кордон безпосередньо з України.

Отримання номера PESEL в режимі Спецустави є підтвердженням законного перебування в Польщі. Якщо для працевлаштування номер не потрібний, то він необхідний для легального перебування громадянина України в Польщі.

Цю та іншу важливу інформацію, пов'язану з отриманням номера соціального забезпечення, ви знайдете в цій статті. Запрошуємо Вас до ознайомлення.Szanowni Państwo,


w ślad za pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy informujemy, że obecnie, aby uzyskać numer PESEL, nie ma już wymogu przekroczenia granicy bezpośrednio z Ukrainy.

Każda osoba, która od dnia 24 lutego 2022 r. przybyła do Polski z terytorium Ukrainy lub poprzez inne kraje w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie i:

- ma obywatelstwo Ukrainy lub
- jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub,
- ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub,
- jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka,

Może wnioskować o nadanie numeru PESEL.

O numer PESEL nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy: posiadają

- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt czasowy,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- status uchodźcy,
- ochronę uzupełniającą,
- zgodę na pobyt tolerowany;
- złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek w ich w imieniu;
- zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub których takie deklaracje dotyczą.

Uzyskanie numeru PESEL w trybie specutawy stanowi potwierdzenie przez organ legalnego pobytu w Polsce.

O ile PESEL nie jest konieczny do np. podjęcia zatrudnienia, to nadal konieczny jest legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce.

Należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski.

Tym samym zachęcamy wszystkich obywateli Ukrainy, którzy spełniają powyższe wymogi do rejestracji numeru PESEL w trybie specustawy.

Oczywiście posiadanie tego numeru nie jest obowiązkowe, niemniej znacznie ułatwi dalsze funkcjonowanie w Polsce oraz zapewni dostęp do świadczeń pieniężnych czy też obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !