Pomoc Ukrainie

2022-03-17

W kontekście pomocy udzielanej przez Kancelarię obywatelom Ukrainy i pojawiających się problemów, wskazujemy, że na ten moment „Specustawa” obowiązująca od dnia 12 marca 2022 r. z mocą od 24 lutego 2022 r. ma zastosowanie tylko do osób, które przekroczyły granicę Polską bezpośrednio z Ukrainy.

Rada Europy zaleca aby starać się o przyznanie statusu uchodźcy w pierwszym kraju, do którego się wjechało.

Niemniej, obywatele Ukrainy, którzy wjechali na teren Polski z innych krajów, nadal są objęci ochroną czasową (zgodnie z decyzją Rady UE). Takie osoby powinny wystąpić o zaświadczenie o objęciu ochroną czasową do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy o ochronie czasowej). Ochrona czasowa legalizuje pobyt w Polsce przez rok a taka osoba będzie uprawniona do opieki medycznej.

Ponadto, jeżeli obywatel Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego (w ramach ruchu bezwizowego) warto rozważyć złożenie wniosków o pobyt czasowy w czasie trwania pobytu w ramach ruchu bezwizowego (art. 187r. ustawy o cudzoziemcach). Pobyt zostaje wówczas przedłużony o 18 miesięcy.

Wskazujemy, że Specustawa nie przybrała jeszcze ostatecznej wersji. Projekty dotyczące zmian treści, w obserwacji zmian, są na bieżąco aktualizowane. W najbliższym czasie ustawodawca będzie pochylał się np. nad automatyzacją procedury składania wniosków o pobyt czasowy (na podstawie art. 27 i 28 Specustawy).

Ponadto przypominamy, że wszyscy obywatele Ukrainy maja prawo do podejmowania pracy i zakładania działalności gospodarczej (bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na prace). Jedynym warunkiem jest legalny pobyt w Polsce (niezależnie od tego, czy został nabyty na podstawie Specustawy). Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy.


wersja ukraińska


У контексті допомоги, що надається Адвокатським об'єднанням, для громадян України, ми наголошуємо, що "Спецзакон" від 12 березня 2022 р. має застосування тільки до осіб, які перетнули Польський кордон безпосередньо з України та тільки після 24 лютого 2022 р.

Рада Європи рекомендує оформити статус біженця в першій країні, з якою перетнули кордон.

Проте, громадяни України, які в'їхали на територію Польщі з інших країн, надалі знаходяться під тимчасовим захистом (згідно з рішенням Ради ЄС). Такі особи, для отримання довідки про тимчасовий захист повинні звернутися до Шефа Установи справ Іноземців (на підставі ст. 110 параграфів 5 Закону про тимчасовий захист). Тимчасовий захист легалізує перебування в Польщі протягом року і така особа буде мати дозвіл на медичну опіку.

Крім того, якщо громадянин України перебуває в Польщі на підставі закордонного біометричного паспорта (у рамках безвізового режиму), то варто запланувати подання документів про тимчасове перебування у рамках безвізового руху (ст. 187р. закону про іноземців).

Тоді перебування на території Польщі буде продовжене до 18 місяців.

Зазначаємо, що Спецзакон ще не набрав офіційної версії.

Проєкти щодо зміни змісту, спостереження за змінами, постійно оновлюються. Найближчим часом законодавець зосередиться на автоматизації процедури подання заяв на тимчасове перебування (відповідно до ст. 27 і 28 Спецзакону).

Крім того, ми нагадуємо, що всі громадяни України мають право працювати та засновувати господарську діяльність (без необхідності отримання дозволу на роботу). Єдиною умовою є легальне перебування в Польщі (незалежно від того, чи був отриманий на підставі Спецзакону). Суб'єкт, що працевлаштовує громадянина України, буде зобов'язаний в строк 14 днів від дня початку виконання роботи громадянином України повідомити за посередництва телеінформаційної системи - praca.gov.pl відповідний відділ праці про працевлаштування.

Powrót do listy

Umów wirtualną wizytę !